❗️คะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง

❗️ (เครื่องหมายอัศเจรีย์) แผนภูมิแนวโน้ม - emojiall.com
ดาวน์โหลด/สำเนา ลิงค์
ช่วงวันที่: 2018-03-25 - 2023-03-19
เวลาอัปเดต: 2023-03-24 18:08:00 UTC
❗️และในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ความนิยมของอีโมจินี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2018 และ 2019 แนวโน้มความนิยมมาบรรจบกันในปี 2019 แนวโน้มอัตราความนิยมเริ่มสูงขึ้น