Đây là danh sách tất cả các danh mục Emoji, bao gồm 10 danh mục chính và khoảng 100 danh mục phụ. Số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong mỗi tên danh mục được hiển thị sau tên danh mục. Nhấp vào tên danh mục để vào trang danh mục để xem Biểu tượng cảm xúc có trong đó.

Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong mỗi danh mục chính

Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong mỗi danh mục chính Biểu đồ hình tròn về số lượng Biểu tượng cảm xúc có trong mỗi danh mục chính

Thêm: