🁟Thông tin Unicode(Sử dụng nâng cao)

Emoji: 🁟 Sao chép
Nghĩa Là Gì: DOMINO TILE HORIZONTAL-06-04
Mật mã: U+1F05F Sao chép
Phiên bản Unicode: 5.1 (2008-04-04)
Phiên bản EMOJI: Không có
Loại trường:
Bất động sản:
Danh mục:
Danh mục phụ:
UTF-8: F09F819F
Số thập phân: ALT+127071

👨‍💻Thông tin cơ bản

🁟Đề nghị

Biểu tượng này chưa tìm thấy đề xuất Biểu tượng cảm xúc tương ứng trong các tài liệu công nghệ của Unicode Consortium. Nó có thể không phải là một Biểu tượng cảm xúc đủ điều kiện hoặc nó có thể là một biến thể và chuỗi các Biểu tượng cảm xúc đủ tiêu chuẩn.

Làm cách nào để tạo ra biểu tượng cảm xúc mà bạn muốn?

Biểu tượng cảm xúc mới được tạo ra như thế nào? Đầu tiên, người dùng gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc của họ tới Hiệp hội Unicode, sau đó Hiệp hội Unicode sẽ quyết định có thông qua đề xuất hay không. Nếu đề xuất được thông qua, thiết kế biểu tượng cảm xúc của bạn sẽ sớm được phát hành trong năm tới. Sẽ có một quy trình đầy đủ và tiêu chuẩn để gửi đề xuất biểu tượng cảm xúc, nó đòi hỏi nhiều đến sự kiên nhẫn và khả năng của bạn. Bạn có thể sử dụng gợi ý trên làm ví dụ. Vui lòng gửi cho họ đề xuất biểu tượng cảm xúc của bạn. Nhấp vào đây để Gửi đề xuất emoji (Tiếng Anh), để bạn và biểu tượng cảm xúc mà bạn tạo ra sẽ cùng đi vào lịch sử.

Danh sách các đề xuất biểu tượng cảm xúc khác

🁟Dòng thời gian tiến hóa biểu tượng cảm xúc