Đây là danh sách các Biểu tượng cảm xúc có cấp độ biểu tượng cảm xúc là L2, bao gồm biểu tượng Biểu tượng cảm xúc, tên viết tắt và điểm mã.Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.Hướng dẫn người sử dụng: Cấp biểu tượng cảm xúc là gì

Biểu tượng cảm xúc Mật mã
*⃣ mũ phím: * 002A 20E3
⌨ bàn phím 2328
⌨︎ bàn phím 2328 FE0E
⌨️ bàn phím 2328 FE0F
⏏ nút tháo 23CF
⏏︎ nút tháo 23CF FE0E
⏏️ nút tháo 23CF FE0F
⏭ nút bài tiếp theo 23ED
⏭︎ nút bài tiếp theo 23ED FE0E
⏭️ nút bài tiếp theo 23ED FE0F
⏮ nút bài trước 23EE
⏮︎ nút bài trước 23EE FE0E
⏮️ nút bài trước 23EE FE0F
⏯ nút phát hoặc tạm dừng 23EF
⏯︎ nút phát hoặc tạm dừng 23EF FE0E
⏯️ nút phát hoặc tạm dừng 23EF FE0F
⏱ đồng hồ bấm giờ 23F1
⏱︎ đồng hồ bấm giờ 23F1 FE0E
⏱️ đồng hồ bấm giờ 23F1 FE0F
⏲ đồng hồ hẹn giờ 23F2
⏲︎ đồng hồ hẹn giờ 23F2 FE0E
⏲️ đồng hồ hẹn giờ 23F2 FE0F
⏸ nút tạm dừng 23F8
⏸︎ nút tạm dừng 23F8 FE0E
⏸️ nút tạm dừng 23F8 FE0F
⏹ nút dừng 23F9
⏹︎ nút dừng 23F9 FE0E
⏹️ nút dừng 23F9 FE0F
⏺ nút ghi 23FA
⏺︎ nút ghi 23FA FE0E
⏺️ nút ghi 23FA FE0F
☂ cái ô 2602
☂︎ cái ô 2602 FE0E
☂️ cái ô 2602 FE0F
☃ người tuyết 2603
☃︎ người tuyết 2603 FE0E
☃️ người tuyết 2603 FE0F
☄ sao chổi 2604
☄︎ sao chổi 2604 FE0E
☄️ sao chổi 2604 FE0F
☘ cỏ ba lá 2618
☘︎ cỏ ba lá 2618 FE0E
☘️ cỏ ba lá 2618 FE0F
☠ đầu lâu xương chéo 2620
☠︎ đầu lâu xương chéo 2620 FE0E
☠️ đầu lâu xương chéo 2620 FE0F
☢ phóng xạ 2622
☢︎ phóng xạ 2622 FE0E
☢️ phóng xạ 2622 FE0F
☣ nguy hiểm sinh học 2623
☣︎ nguy hiểm sinh học 2623 FE0E
☣️ nguy hiểm sinh học 2623 FE0F
☦ thập giá chính thống giáo 2626
☦︎ thập giá chính thống giáo 2626 FE0E
☦️ thập giá chính thống giáo 2626 FE0F
☪ sao và trăng lưỡi liềm 262A
☪︎ sao và trăng lưỡi liềm 262A FE0E
☪️ sao và trăng lưỡi liềm 262A FE0F
☮ biểu tượng hòa bình 262E
☮︎ biểu tượng hòa bình 262E FE0E
☮️ biểu tượng hòa bình 262E FE0F
☯ âm dương 262F
☯︎ âm dương 262F FE0E
☯️ âm dương 262F FE0F
☸ pháp luân 2638
☸︎ pháp luân 2638 FE0E
☸️ pháp luân 2638 FE0F
☹ mặt cau mày 2639
☹︎ mặt cau mày 2639 FE0E
☹️ mặt cau mày 2639 FE0F
⚒ búa và búa chim 2692
⚒︎ búa và búa chim 2692 FE0E
⚒️ búa và búa chim 2692 FE0F
⚔ kiếm bắt chéo 2694
⚔︎ kiếm bắt chéo 2694 FE0E
⚔️ kiếm bắt chéo 2694 FE0F
⚖ cân thăng bằng 2696
⚖︎ cân thăng bằng 2696 FE0E
⚖️ cân thăng bằng 2696 FE0F
⚗ bình chưng cất 2697
⚗︎ bình chưng cất 2697 FE0E
⚗️ bình chưng cất 2697 FE0F
⚙ bánh răng 2699
⚙︎ bánh răng 2699 FE0E
⚙️ bánh răng 2699 FE0F
⚛ biểu tượng nguyên tử 269B
⚛︎ biểu tượng nguyên tử 269B FE0E
⚛️ biểu tượng nguyên tử 269B FE0F
⚜ hoa diên vĩ 269C
⚜︎ hoa diên vĩ 269C FE0E
⚜️ hoa diên vĩ 269C FE0F
⚰ quan tài 26B0
⚰︎ quan tài 26B0 FE0E
⚰️ quan tài 26B0 FE0F
⚱ bình đựng tro cốt 26B1
⚱︎ bình đựng tro cốt 26B1 FE0E
⚱️ bình đựng tro cốt 26B1 FE0F
⛈ đám mây kèm chớp và mưa 26C8
⛈︎ đám mây kèm chớp và mưa 26C8 FE0E
⛈️ đám mây kèm chớp và mưa 26C8 FE0F

Trang