Đây là danh sách các Biểu tượng cảm xúc có trạng thái sửa đổi biểu tượng cảm xúc là không có, bao gồm biểu tượng Biểu tượng cảm xúc, tên viết tắt và điểm mã.Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.Hướng dẫn người sử dụng: Tình trạng chỉnh sửa biểu tượng cảm xúc là gì

Biểu tượng cảm xúc Mật mã
#⃣ mũ phím: # 0023 20E3
*⃣ mũ phím: * 002A 20E3
0⃣ mũ phím: 0 0030 20E3
1⃣ mũ phím: 1 0031 20E3
2⃣ mũ phím: 2 0032 20E3
3⃣ mũ phím: 3 0033 20E3
4⃣ mũ phím: 4 0034 20E3
5⃣ mũ phím: 5 0035 20E3
6⃣ mũ phím: 6 0036 20E3
7⃣ mũ phím: 7 0037 20E3
8⃣ mũ phím: 8 0038 20E3
9⃣ mũ phím: 9 0039 20E3
© bản quyền 00A9
©︎ bản quyền 00A9 FE0E
©️ bản quyền 00A9 FE0F
® đã đăng ký 00AE
®︎ đã đăng ký 00AE FE0E
®️ đã đăng ký 00AE FE0F
‼ hai dấu chấm than 203C
‼︎ hai dấu chấm than 203C FE0E
‼️ hai dấu chấm than 203C FE0F
⁉ dấu chấm than và dấu chấm hỏi 2049
⁉︎ dấu chấm than và dấu chấm hỏi 2049 FE0E
⁉️ dấu chấm than và dấu chấm hỏi 2049 FE0F
™ nhãn hiệu 2122
™︎ nhãn hiệu 2122 FE0E
™️ nhãn hiệu 2122 FE0F
ℹ thông tin 2139
ℹ︎ thông tin 2139 FE0E
ℹ️ thông tin 2139 FE0F
↔ mũi tên trái phải 2194
↔︎ mũi tên trái phải 2194 FE0E
↔️ mũi tên trái phải 2194 FE0F
↕ mũi tên lên xuống 2195
↕︎ mũi tên lên xuống 2195 FE0E
↕️ mũi tên lên xuống 2195 FE0F
↖ mũi tên lên bên trái 2196
↖︎ mũi tên lên bên trái 2196 FE0E
↖️ mũi tên lên bên trái 2196 FE0F
↗ mũi tên lên bên phải 2197
↗︎ mũi tên lên bên phải 2197 FE0E
↗️ mũi tên lên bên phải 2197 FE0F
↘ mũi tên xuống bên phải 2198
↘︎ mũi tên xuống bên phải 2198 FE0E
↘️ mũi tên xuống bên phải 2198 FE0F
↙ mũi tên xuống bên trái 2199
↙︎ mũi tên xuống bên trái 2199 FE0E
↙️ mũi tên xuống bên trái 2199 FE0F
↩ mũi tên phải cong sang trái 21A9
↩︎ mũi tên phải cong sang trái 21A9 FE0E
↩️ mũi tên phải cong sang trái 21A9 FE0F
↪ mũi tên trái cong sang phải 21AA
↪︎ mũi tên trái cong sang phải 21AA FE0E
↪️ mũi tên trái cong sang phải 21AA FE0F
⌚ đồng hồ đeo tay 231A
⌚︎ đồng hồ đeo tay 231A FE0E
⌚️ đồng hồ đeo tay 231A FE0F
⌛ đồng hồ cát đã chảy hết 231B
⌛︎ đồng hồ cát đã chảy hết 231B FE0E
⌛️ đồng hồ cát đã chảy hết 231B FE0F
⌨ bàn phím 2328
⌨︎ bàn phím 2328 FE0E
⌨️ bàn phím 2328 FE0F
⏏ nút tháo 23CF
⏏︎ nút tháo 23CF FE0E
⏏️ nút tháo 23CF FE0F
⏩ nút tua đi nhanh 23E9
⏩︎ nút tua đi nhanh 23E9 FE0E
⏩️ nút tua đi nhanh 23E9 FE0F
⏪ nút tua lại nhanh 23EA
⏪︎ nút tua lại nhanh 23EA FE0E
⏪️ nút tua lại nhanh 23EA FE0F
⏫ nút lên nhanh 23EB
⏫︎ nút lên nhanh 23EB FE0E
⏫️ nút lên nhanh 23EB FE0F
⏬ nút xuống nhanh 23EC
⏬︎ nút xuống nhanh 23EC FE0E
⏬️ nút xuống nhanh 23EC FE0F
⏭ nút bài tiếp theo 23ED
⏭︎ nút bài tiếp theo 23ED FE0E
⏭️ nút bài tiếp theo 23ED FE0F
⏮ nút bài trước 23EE
⏮︎ nút bài trước 23EE FE0E
⏮️ nút bài trước 23EE FE0F
⏯ nút phát hoặc tạm dừng 23EF
⏯︎ nút phát hoặc tạm dừng 23EF FE0E
⏯️ nút phát hoặc tạm dừng 23EF FE0F
⏰ đồng hồ báo thức 23F0
⏰︎ đồng hồ báo thức 23F0 FE0E
⏰️ đồng hồ báo thức 23F0 FE0F
⏱ đồng hồ bấm giờ 23F1
⏱︎ đồng hồ bấm giờ 23F1 FE0E
⏱️ đồng hồ bấm giờ 23F1 FE0F
⏲ đồng hồ hẹn giờ 23F2
⏲︎ đồng hồ hẹn giờ 23F2 FE0E
⏲️ đồng hồ hẹn giờ 23F2 FE0F
⏳ đồng hồ cát đang chảy 23F3
⏳︎ đồng hồ cát đang chảy 23F3 FE0E
⏳️ đồng hồ cát đang chảy 23F3 FE0F
⏸ nút tạm dừng 23F8

Trang