Đây là danh sách các Biểu tượng cảm xúc có nguồn biểu tượng cảm xúc là j (Japanese carriers), bao gồm biểu tượng Emoji, tên viết tắt và mã điểm.Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.Hướng dẫn người sử dụng: Nguồn cảm xúc là gì

Biểu tượng cảm xúc Mật mã
#⃣ mũ phím: # 0023 20E3
0⃣ mũ phím: 0 0030 20E3
1⃣ mũ phím: 1 0031 20E3
2⃣ mũ phím: 2 0032 20E3
3⃣ mũ phím: 3 0033 20E3
4⃣ mũ phím: 4 0034 20E3
5⃣ mũ phím: 5 0035 20E3
6⃣ mũ phím: 6 0036 20E3
7⃣ mũ phím: 7 0037 20E3
8⃣ mũ phím: 8 0038 20E3
9⃣ mũ phím: 9 0039 20E3
© bản quyền 00A9
©︎ bản quyền 00A9 FE0E
©️ bản quyền 00A9 FE0F
® đã đăng ký 00AE
®︎ đã đăng ký 00AE FE0E
®️ đã đăng ký 00AE FE0F
™ nhãn hiệu 2122
™︎ nhãn hiệu 2122 FE0E
™️ nhãn hiệu 2122 FE0F
ℹ thông tin 2139
ℹ︎ thông tin 2139 FE0E
ℹ️ thông tin 2139 FE0F
↖ mũi tên lên bên trái 2196
↖︎ mũi tên lên bên trái 2196 FE0E
↖️ mũi tên lên bên trái 2196 FE0F
↗ mũi tên lên bên phải 2197
↗︎ mũi tên lên bên phải 2197 FE0E
↗️ mũi tên lên bên phải 2197 FE0F
↘ mũi tên xuống bên phải 2198
↘︎ mũi tên xuống bên phải 2198 FE0E
↘️ mũi tên xuống bên phải 2198 FE0F
↙ mũi tên xuống bên trái 2199
↙︎ mũi tên xuống bên trái 2199 FE0E
↙️ mũi tên xuống bên trái 2199 FE0F
↩ mũi tên phải cong sang trái 21A9
↩︎ mũi tên phải cong sang trái 21A9 FE0E
↩️ mũi tên phải cong sang trái 21A9 FE0F
↪ mũi tên trái cong sang phải 21AA
↪︎ mũi tên trái cong sang phải 21AA FE0E
↪️ mũi tên trái cong sang phải 21AA FE0F
⌚ đồng hồ đeo tay 231A
⌚︎ đồng hồ đeo tay 231A FE0E
⌚️ đồng hồ đeo tay 231A FE0F
⌛ đồng hồ cát đã chảy hết 231B
⌛︎ đồng hồ cát đã chảy hết 231B FE0E
⌛️ đồng hồ cát đã chảy hết 231B FE0F
⏫ nút lên nhanh 23EB
⏬ nút xuống nhanh 23EC
⏰ đồng hồ báo thức 23F0
Ⓜ chữ M trong vòng tròn 24C2
Ⓜ︎ chữ M trong vòng tròn 24C2 FE0E
Ⓜ️ chữ M trong vòng tròn 24C2 FE0F
▫ hình vuông nhỏ màu trắng 25AB
▫︎ hình vuông nhỏ màu trắng 25AB FE0E
▫️ hình vuông nhỏ màu trắng 25AB FE0F
◻ hình vuông trung bình màu trắng 25FB
◻︎ hình vuông trung bình màu trắng 25FB FE0E
◻️ hình vuông trung bình màu trắng 25FB FE0F
◽ hình vuông nhỏ vừa màu trắng 25FD
◽︎ hình vuông nhỏ vừa màu trắng 25FD FE0E
◽️ hình vuông nhỏ vừa màu trắng 25FD FE0F
☕ đồ uống nóng 2615
☕︎ đồ uống nóng 2615 FE0E
☕️ đồ uống nóng 2615 FE0F
♻ biểu tượng tái chế 267B
♻︎ biểu tượng tái chế 267B FE0E
♻️ biểu tượng tái chế 267B FE0F
⚠ cảnh báo 26A0
⚠︎ cảnh báo 26A0 FE0E
⚠️ cảnh báo 26A0 FE0F
⚪ hình tròn màu trắng 26AA
⚪︎ hình tròn màu trắng 26AA FE0E
⚪️ hình tròn màu trắng 26AA FE0F
⚽ bóng đá 26BD
⚽︎ bóng đá 26BD FE0E
⚽️ bóng đá 26BD FE0F
✅ dấu chọn đậm màu trắng 2705
✊ nắm đấm giơ lên 270A
✋ bàn tay giơ lên 270B
✨ ánh lấp lánh 2728
❌ dấu gạch chéo 274C
❎ nút dấu gạch chéo 274E
❔ dấu chấm hỏi màu trắng 2754
❕ dấu chấm than màu trắng 2755
❗ dấu chấm than đỏ 2757
❗︎ dấu chấm than 2757 FE0E
❗️ dấu chấm than 2757 FE0F
➕ cộng 2795
➖ trừ 2796
➗ dấu chia 2797
➰ vòng lặp 27B0
⤴ mũi tên phải cong lên 2934
⤴︎ mũi tên phải cong lên 2934 FE0E
⤴️ mũi tên phải cong lên 2934 FE0F
⤵ mũi tên phải cong xuống 2935
⤵︎ mũi tên phải cong xuống 2935 FE0E
⤵️ mũi tên phải cong xuống 2935 FE0F
⭐ ngôi sao 2B50
⭐︎ ngôi sao 2B50 FE0E

Trang