Đây là danh sách các phiên bản Emoji, bao gồm số phiên bản Emoji và ngày phát hành. Nhấp vào liên kết số phiên bản Emoji để vào trang danh sách các Emoji của phiên bản này, bạn có thể xem các Emoji nào được phát hành trong phiên bản này. Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản EMOJI là gì

🔢 Danh sách phiên bản Emoji