Phiên bản Emoji 4.0 được phát hành vào ngày 28 tháng 11 năm 2016 và có tổng cộng 603 biểu tượng cảm xúc được thêm vào trong phiên bản này.
Lần này, Unicode Consortium đã thêm Chuỗi biểu tượng cảm xúc ZWJ cho biểu tượng cảm xúc theo giới tính và thêm 16 ngành nghề biểu tượng cảm xúc mới (chẳng hạn như 👮‍♂️ & 👮‍♀️) để thể hiện sự đa dạng và hoàn chỉnh của biểu tượng cảm xúc.
Biểu tượng cảm xúc 4.0 chứa các biểu tượng Biểu tượng cảm xúc bên dưới👇:

Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.

Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản EMOJI là gì