Kiểu Emoji mặc định là thông qua chuỗi các biến thể của Emoji để quyết định phong cách hiển thị của emoji trên nền tảng và thiết bị . Chuỗi biến thể biểu tượng cảm xúc là gì?

Có hai kiểu trình bày biểu tượng cảm xúc: Kiểu biểu tượng cảm xúc và Kiểu văn bản . Kiểu biểu tượng cảm xúc được tô màu để làm cho biểu tượng cảm xúc giống một hình ảnh hơn, trong khi Kiểu văn bản có màu đen và trắng để làm cho biểu tượng cảm xúc giống một biểu tượng hơn.

Ví dụ, trong hệ thống Windows 8.1, biểu tượng cảm xúc được hiển thị trên hầu hết các trình soạn thảo là Kiểu văn bản. Trong hệ thống Windows 10 mới hơn, hầu hết các biên tập viên đã trình bày Kiểu biểu tượng cảm xúc.