Để các emoji sớm được phát hành, hiệp hội Unicode đã thiết lập cấp bậc emoji. Cấp bậc emoji trong Unicode 6.0 và 6.1 là L1 và cấp bậc emoji trong Unicode 7.0 và 8.0 là L2. Có 1281 emoji có cấp bậc.

Tuy nhiên, trong các bản cập nhật sau Unicode 8.0, Cấp biểu tượng cảm xúc đã bị loại bỏ. Vì vậy, tất cả các biểu tượng cảm xúc sau này không còn có Cấp biểu tượng cảm xúc nữa.