Công cụ sửa đổi emoji được sử dụng để sửa đổi màu da của emoji nhân vật. Khi một emoji được thêm công cụ sửa đổi màu da, màu da của emoji ban đầu sẽ thay đổi.

Tổng cộng có năm tông màu da, được xác định theo thang đo Fitzpatrick:

  • 🏻 Màu da sáng
  • 🏼 Màu da sáng trung bình
  • 🏽 Màu da trung bình
  • 🏾 Màu da trung bình tối
  • 🏿 Màu da tối

Trạng thái Công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc, là một trường bên trong tệp emoji-data.txt được sử dụng để chỉ định sự cần thiết của Công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc trong các biểu tượng cảm xúc khác nhau.

Tổng cộng có bốn trạng thái:

  • Chính: có nghĩa là các công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc nên được sử dụng với biểu tượng cảm xúc
  • Phụ: có nghĩa là các công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc có thể được sử dụng với biểu tượng cảm xúc
  • Không: có nghĩa là không thể sử dụng công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc với biểu tượng cảm xúc
  • Công cụ sửa đổi: có nghĩa là Công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc