Tiêu chuẩn Unicode sẽ bố trí các thuộc tính khác nhau cho mỗi ký tự Emoji. Có 6 loại thuộc tính emoji và mỗi emoji có thể có nhiều thuộc tính:

  • Biểu tượng cảm xúc: Thuộc tính này chỉ ra rằng bạn nên sử dụng ký tự này làm biểu tượng cảm xúc.
  • Bản trình bày biểu tượng cảm xúc: Thuộc tính này cho biết rằng theo mặc định, biểu tượng cảm xúc sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng cảm xúc thay vì dưới dạng văn bản đen trắng.
  • Công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc: Thuộc tính này cho biết rằng biểu tượng cảm xúc có thể được sử dụng để sửa đổi giao diện của chuỗi biểu tượng cảm xúc trước đó.
  • Cơ sở Công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc: Thuộc tính này cho biết rằng biểu tượng cảm xúc có thể được sử dụng để sửa đổi giao diện của chuỗi biểu tượng cảm xúc tiếp theo.
  • Thành phần biểu tượng cảm xúc: Thuộc tính này cho biết rằng ký tự sẽ không xuất hiện riêng lẻ trên bàn phím biểu tượng cảm xúc.
  • Hình ảnh mở rộng : Thuộc tính này cho biết rằng nhân vật là một hình ảnh hoặc có nguồn gốc từ một hình ảnh.