Một số emoji đến từ các ký tự tượng hình, vì vậy những emoji này có nguồn gốc ban đầu. Mỗi nguồn có thể chứa các ký tự không phải là emoji, đồng thời một ký tự Unicode có thể tương ứng với nhiều nguồn.

Nguồn biểu tượng cảm xúc có 5 danh mục:

  • Zapf Dingbats (abbr: z): Một kiểu chữ dingbat phổ biến được thiết kế bởi nhà sắp chữ Hermann Zapf vào năm 1978.
  • ARIB (abbr: a): Các ký tự được xác định bởi Hiệp hội các ngành và doanh nghiệp vô tuyến điện.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ của Nhật Bản (abbr: j): Các ký tự tiêu chuẩn hóa được phát hành thống nhất bởi ba nhà mạng lớn của Nhật Bản vào năm 2010 (DoCoMo & SoftBank & KDDI).
  • Wingdings & Webdings (abbr: w): Một loạt các phông chữ dingbat của Microsoft trình bày các chữ cái dưới dạng các ký hiệu khác nhau.
  • Khác (abbr: x): Nếu biểu tượng cảm xúc không thuộc bất kỳ danh mục nào ở trên, thì biểu tượng đó thuộc về 'khác'.