Biểu tượng cảm xúc Emoji từng chỉ là các ký hiệu văn bản thông thường, sau khi Emoji phiên bản hóa thì mới bắt đầu được Unicode định nghĩa. Phiên bản emoji cải thiện khả năng tương tác emoji giữa các nhà cung cấp/nền tảng và bắt đầu hỗ trợ nhiều thay đổi về màu da.

Phiên bản Emoji 1.0 đầu tiên được phát hành vào tháng 8 năm 2015, tương ứng với các Phiên bản Unicode 6.0 và 6.1. Emoji 1.0 chứa tất cả các ký hiệu biểu tượng cảm xúc được Unicode chấp thuận từ năm 2010 đến năm 2015.

Phiên bản biểu tượng cảm xúc từng không đồng bộ với phiên bản unicode, cho đến Emoji 11.0 chúng đã được đồng bộ hóa.

Biểu tượng cảm xúc 14.0 được phát hành gần đây đã thêm 112 biểu tượng cảm xúc, bao gồm 37 biểu tượng cảm xúc đơn và 75 biểu tượng cảm xúc được kết hợp bởi chuỗi ZWJ.