Lúc đầu, biểu tượng cảm xúc bằng ký tự Unicode chỉ có màu đen. Cùng với sự phát triển của biểu tượng cảm xúc emoji, một trong số chúng đã bắt đầu có phiên bản màu. Tuy nhiên, một số phông chữ hỗ trợ hiển thị emoji hoàn chỉnh còn một số phông chữ thì không. Điều này cho phép xuất hiện nhiều hình thức của cùng một emoji trên các nền tảng khác nhau. Ở đây chúng tôi chia chúng thành 3 loại theo trạng thái đủ điều kiện của biểu tượng cảm xúc:

  • Biểu tượng cảm xúc đủ điều kiện - Mọi ký tự biểu tượng cảm xúc đều đủ tiêu chuẩn hoặc một chuỗi biểu tượng cảm xúc trong đó mỗi ký tự biểu tượng cảm xúc đủ tiêu chuẩn.
  • Biểu tượng cảm xúc đủ điều kiện tối thiểu - Ký tự đầu tiên đủ điều kiện, chuỗi ký tự còn lại không đủ tiêu chuẩn.
  • Biểu tượng cảm xúc không đủ tiêu chuẩn - Biểu tượng cảm xúc không đủ tiêu chuẩn hoặc không đủ tiêu chuẩn tối thiểu.

Lưu ý💡: Khả năng thích ứng của biểu tượng cảm xúc đủ điều kiện là tốt nhất. Ngay cả khi một số phông chữ bị xóa, nó có thể hiển thị biểu tượng cảm xúc hoàn chỉnh. Điều này có nghĩa là nó có thể được hỗ trợ bởi hầu hết các phông chữ.