Khối Unicode là một dải mã cho các ký tự Unicode, được quản lý bởi Unicode Consortium. Mỗi ký tự Unicode thuộc về một khối Unicode, và mỗi khối Unicode có tên riêng và phạm vi tiêu đề phụ của nó. Lưu ý rằng một chuỗi Biểu tượng cảm xúc bao gồm nhiều ký tự Unicode không thuộc một khối Unicode.