Tiêu đề con Unicode là một loạt các điểm mã cho các ký tự Unicode, được quản lý bởi Unicode Consortium. Mỗi ký tự Unicode thuộc về một tiêu đề con Unicode, và mỗi tiêu đề con Unicode có tên riêng và thuộc khối Unicode là một dải mã điểm lớn hơn. Lưu ý rằng chuỗi Biểu tượng cảm xúc bao gồm nhiều ký tự Unicode không thuộc về tiêu đề con Unicode.