Chuẩn Unicode được duy trì bởi Unicode Consortium, là một bộ mã chuẩn quốc tế giúp tổ chức và mã hóa hầu hết các hệ thống chữ viết trên thế giới, giúp máy tính có thể trình bày và xử lý văn bản một cách đơn giản hơn.

Vì vậy, phiên bản unicode đề cập đến phiên bản mã hóa ký tự do Unicode Consortium phát hành. Unicode phát hành các phiên bản mới hầu như hàng năm và mỗi phiên bản mới chứa nhiều bảng mã ký tự mới hơn, bên trong cũng chứa các biểu tượng cảm xúc mới. Các cập nhật của các phiên bản này đảm bảo rằng nhiều ký tự hơn được hiển thị theo một cách thống nhất và tương thích, để mọi người trên toàn thế giới có thể giảm bớt rào cản giao tiếp trên internet.

Unicode 14.0 được phát hành gần đây, nó bổ sung 838 ký tự, bao gồm 37 biểu tượng cảm xúc mới, tổng cộng 144.697 ký tự.