Đây là trang danh sách hình ảnh của các emoji, thuận tiện để bạn xem các biểu tượng cảm xúc và hình ảnh tương ứng của chúng.Xin lưu ý về phạm vi và điều kiện sử dụng những hình ảnh này. Bạn nên xem xét cẩn thận các điều khoản cấp phép tương ứng của các thiết kế và hình ảnh này hoặc tham khảo ý kiến ​​của nhà sản xuất trước khi sử dụng.

Liên kết liên quan:Biểu tượng cảm xúc trên các nền tảng khác nhau

🎞Xem hình ảnh động

🖼️Xem hình ảnh độ phân giải cao


Mới nhất: 2023/03/29


Mới nhất: 2023/03/29


Mới nhất: 2022/11/11


Mới nhất: 2022/11/15


Mới nhất: 2023/11/29


Mới nhất: 2023/11/29


Mới nhất: 2023/11/29


Mới nhất: 2022/11/10


Mới nhất: 2020/10/23


Mới nhất: 2020/10/23


Mới nhất: 2020/10/23


Mới nhất: 2022/11/14


Mới nhất: 2023/11/29


Mới nhất: 2022/11/14


Mới nhất: 2022/11/14


Mới nhất: 2022/11/14


Mới nhất: 2023/06/30


Mới nhất: 2023/11/29


Mới nhất: 2022/11/11


Mới nhất: 2020/06/26


Mới nhất: 2021/09/02


Mới nhất: 2022/08/18


Mới nhất: 2023/10/20

✒️Xem ảnh Vector