Đây là trang danh sách hình ảnh của các biểu tượng cảm xúc, thuận tiện cho bạn xem các biểu tượng cảm xúc và hình ảnh tương ứng của chúng.Hãy chú ý đến phạm vi và điều kiện khi sử dụng những hình ảnh này. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra cẩn thận các điều khoản cấp phép tương ứng của họ, hoặc tham khảo ý kiến của từng nhà sản xuất trước khi sử dụng thiết kế và hình ảnh của họ.

Liên kết liên quan:Biểu tượng cảm xúc trên các nền tảng khác nhau

🎞Xem Hình ảnh Hoạt hình

🖼️Xem hình ảnh độ phân giải cao


Cập nhật: 2022/07/27


Cập nhật: 2022/07/27


Cập nhật: 2020/06/24


Cập nhật: 2020/06/24


Cập nhật: 2022/07/27


Cập nhật: 2022/07/27


Cập nhật: 2022/07/27


Cập nhật: 2020/06/23


Cập nhật: 2020/10/23


Cập nhật: 2020/10/23


Cập nhật: 2020/10/23


Cập nhật: 2022/08/16


Cập nhật: 2022/07/27


Cập nhật: 2022/07/27


Cập nhật: 2019/04/27


Cập nhật: 2020/06/23


Cập nhật: 2022/07/27


Cập nhật: 2022/07/27


Cập nhật: 2020/06/23


Cập nhật: 2020/06/26


Cập nhật: 2021/09/02


Cập nhật: 2022/08/18

✒️Xem hình ảnh vector


Cập nhật: 2022/07/27


Cập nhật: 2020/10/23


Cập nhật: 2020/10/23


Cập nhật: 2020/10/23


Cập nhật: 2022/07/27


Cập nhật: 2022/07/27


Cập nhật: 2021/09/02