Danh sách Emoji bao gồm biểu tượng cảm xúc 🏻 (màu da sáng) như sau:

🏻 màu da sáng Biểu tượng cảm xúc