Danh sách Emoji bao gồm biểu tượng cảm xúc 🏼 (màu da sáng trung bình) như sau:

🏼 màu da sáng trung bình Biểu tượng cảm xúc