Danh sách Emoji bao gồm biểu tượng cảm xúc 🏾 (màu da tối trung bình) như sau:

🏾 màu da tối trung bình Biểu tượng cảm xúc