Danh sách Emoji bao gồm biểu tượng cảm xúc 👫 (hỗn hợp giới tính) như sau:

👫 hỗn hợp giới tính Biểu tượng cảm xúc