Danh sách Biểu tượng cảm xúc với từ khóa cờ như sau: