Ngày Trái đất là một sự kiện toàn cầu được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức và sự đánh giá cao đối với môi trường của hành tinh và sự cần thiết phải bảo vệ nó🛡. Đó là lời kêu gọi hành động để các cá nhân, tổ chức và chính phủ cùng hợp tác bảo vệ hành tinh tươi đẹp của chúng ta cho các thế hệ tương lai.

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công