Biểu tượng cảm xúc liên quan đến Thế vận hội quân sự, Thế vận hội Olympic và Trò chơi được thu thập tại đây.

Hai mươi lăm loại hình thi đấu và hai loại hình biểu diễn