Một bộ đầy đủ Biểu tượng cảm xúc gạch Mahjong xuất hiện trong phiên bản Emoji 11.0 và Unicode phiên bản 5.1 (ngoại trừ 🀄 xuất hiện trong phiên bản Emoji 1.0), tổng cộng 44 loại, được sắp xếp theo phân loại (số phân loại, biểu tượng Emoji, Unicode, tên), tổng số :
Lưu ý: Gạch Mahjong cơ bản (Bộ đồ nhân vật Mahjong & Bộ đồ Mahjong Tre & Bộ đồ Mahjong Dots) có 108 viên.
Gạch Mahjong cơ bản và Mahjong Winds và Dragons Suit có 136 gạch.
Gạch Mahjong cơ bản, Phù hợp với gió Mahjong và Bộ đồ rồng, Hoa Mahjong và Bộ đồ mùa có 144 gạch.

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công