Emoji Vị trí và tần suất của | emojiall.com 100 75 50 25 0 Đầu dãy Cuối dãy 1.05% 3.68% 4.32% 4.71% 5.5% 5.62% 7% 9.84% 18.64% 30.64% Vị trí và tần suất của www.emojiall.comemojiall.com
Đây là vị trí và tần suất của tất cả các số liệu thống kê emoji (giá trị trung bình)

Vị trí và tần suất của Emoji là chỉ vị trí và tần suất xuất hiện của emoji trong Tweets. Ví dụ chúng ta có thể thông qua “vị trí và tần suất” của 😂 để tiến hành đánh giá và phân tích, có thể thấy rằng mọi người đều thích dùng emoji này 😂 ở cuối câu. Kết luận này là kết quả tương đối chính xác thu được từ quá trình phân tích ngôn ngữ và máy học của chúng tôi trên một mẫu công khai gồm không dưới 50 triệu tweet và có giá trị tham khảo học thuật cao. Cho phép đăng lại, thảo luận và tham khảo. Bản quyền thuộc về EmojiAll. Để sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

Vị trí và tần suất của Giới thiệu
  • Trục X: Cho biết vị trí hiện tại của emoji trong tweet
  • Trục Y: Cho biết tần suất xuất hiện hiện tại của emoji trong vị trí này

Trang