Công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc là một ký tự có thể được sử dụng để sửa đổi diện mạo của biểu tượng cảm xúc trước đó trong chuỗi công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc. Trong tệp emoji-data.txt do Unicode Consortium cung cấp chính thức, có một trường thuộc tính, liệt kê các Biểu tượng cảm xúc được bao gồm theo thuộc tính của Biểu tượng cảm xúc, Biểu tượng cảm xúc, Biểu tượng cảm xúc, Biểu tượng cảm xúc, Biểu tượng cảm xúc_Base, Biểu tượng cảm xúc_Component, và Biểu tượng mở rộng Sau đây là danh sách các Emoji có trong thuộc tính Chỉnh sửa biểu tượng cảm xúc, bao gồm mã điểm, phiên bản Unicode, Biểu tượng cảm xúc và tên viết tắt. Hướng dẫn người sử dụng: Emoji Bất động sản là gì