Tiểu loại này đầy mặt tức giận. Nếu bạn muốn la mắng ai đó, hoặc nếu bạn cảm thấy tức giận, hãy sử dụng những Biểu tượng cảm xúc này.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 😠 Khuôn mặt tiêu cực. Nó thuộc về danh mục chính 😂 Nụ cười & Cảm xúc. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.