Ngoại trừ ngôn ngữ, cử chỉ cũng có thể truyền tải thông tin cho người khác. Trong tiểu mục này, có thể có những cử chỉ mà bạn biết!

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 👌 ngón tay-một phần. Nó thuộc về danh mục chính 👌 Người & Cơ thể. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.