Con người có ngũ quan, tứ chi và nội tạng. Chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe của họ.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 👃 Bộ phận cơ thể. Nó thuộc về danh mục chính 👌 Con người & Cơ thể. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.