Động vật lưỡng cư là những động vật có xương sống nhỏ vừa có thể sống dưới nước và trên cạn. Cho đến nay, chỉ có ếch được bao gồm trong danh mục phụ này.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🐸 Động vật lưỡng cư. Nó thuộc về danh mục chính 🐵 Động vật & Thiên nhiên. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.