Thư bao gồm thư, gói, v.v. Tiểu loại này chứa các Biểu tượng cảm xúc liên quan đến thư. Mở một bức thư cũng giống như mở một món quà, và có thể có những điều bất ngờ đang chờ bạn.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ ✉️ Thư từ. Nó thuộc về danh mục chính ⌚ Đồ vật. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.