Các biển báo giao thông hầu hết được đặt ở những nơi công cộng để giải thích chức năng của vị trí này. Chẳng hạn như ATM, phòng vệ sinh, biểu tượng xe lăn, v.v.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🚻 Biểu tượng công cộng. Nó thuộc về danh mục chính 🛑 Biểu tượng. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.