Danh mục con này chứa tổng cộng 13 keycaps chẳng hạn như số 0 đến 10, # và *. Hãy đến và cố gắng sao chép chúng!

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 0️⃣ keycap. Nó thuộc về danh mục chính 🛑 Biểu tượng. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.