Biểu tượng cảnh báo cho biết cảnh báo cho mọi người, hoặc cấm các hành vi không phù hợp. Bao gồm cấm vào cửa, cấm hút thuốc, trẻ em băng qua đường, vv Khi bạn ra ngoài, hãy chú ý đến những biểu tượng này.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ ⚠️ cảnh báo. Nó thuộc về danh mục chính 🛑 Biểu tượng. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.