Albert Einstein đã từng nói: “Toán học thuần túy, theo cách của nó, là thi ca của những ý tưởng logic.” Hãy đến và kiểm tra các ký hiệu [Toán học] trong tiểu loại này!

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ ✖ Toán học. Nó thuộc về danh mục chính 🛑 Biểu tượng. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.