Dấu câu là ký hiệu dùng để chỉ sự ngắt nhịp, giọng điệu và tính chất của các từ trong câu. Nếu bạn cần một số dấu câu để thể hiện bản thân rõ ràng hơn, hãy thử các biểu tượng cảm xúc trong danh mục con này!

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ ‼ chấm câu. Nó thuộc về danh mục chính 🛑 Biểu tượng. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.