Cờ được sử dụng như một biểu tượng, một thiết bị báo hiệu hoặc để trang trí. Có một số cờ phổ biến trong tiểu loại này, chẳng hạn như cờ trắng, cờ cầu vồng, cờ cướp biển, v.v.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🚩 cờ. Nó thuộc về danh mục chính 🏁 Cờ. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.