Sau đây là danh sách các tiêu đề con Unicode chứa Emoji. Có 139 loại tiêu đề con Unicode. Nhấp vào liên kết tên của tiêu đề phụ Unicode để xem Biểu tượng cảm xúc có trong tiêu đề phụ Unicode này. Hướng dẫn người sử dụng: Tiêu đề phụ Unicode là gì