Danh sách phiên bản Unicode

Đây là danh sách các phiên bản Unicode, bao gồm số phiên bản Unicode và ngày phát hành. Nhấp vào liên kết số phiên bản Unicode để vào trang danh sách Emoji của phiên bản này, bạn có thể xem những Emoji nào được phát hành trong phiên bản này. Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản Unicode là gì

Danh sách phiên bản Emoji

Đây là danh sách các phiên bản Emoji, bao gồm số phiên bản Emoji và ngày phát hành. Nhấp vào liên kết số phiên bản Emoji để vào trang danh sách các Emoji của phiên bản này, bạn có thể xem các Emoji nào được phát hành trong phiên bản này. Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản EMOJI là gì