Emoji 11.0 版本于 2018 年 6 月 5 日发布,该版本总共添加了 223 个 Emoji 和 Unicode 字符。
在 Emoji 11.0 中,Emoji表情终于与Unicode标准同步,并拥有了相同的版本号。此外,Emoji 11.0还添加了一批可以用来描述头发颜色和发型的emoji。
Emoji 11.0 包含以下表情符号👇:

单击表情符号或它的名称即可打开该表情符号的介绍页面,查看它的描述和用法等信息,或将其一键复制并粘贴到其他位置。单击表情符号下方的Unicode代码点即可查看它的Unicode信息页面,以及由多个供应商提供的高分辨率图像和矢量图片。

用户指南: 什么是Emoji版本


Unicode:1F6F9


Unicode:1F94E


Unicode:1F94F


Unicode:1F96D


Unicode:1F96E


Unicode:1F976


Unicode:1F998


Unicode:1F99A


Unicode:1F99B


Unicode:1F99C


Unicode:1F99D


Unicode:1F99E


Unicode:1F99F


Unicode:1F9A0


Unicode:1F9A1


Unicode:1F9A2


Unicode:1F9B0


Unicode:1F9B1


Unicode:1F9B2


Unicode:1F9B3


Unicode:1F9B4


Unicode:1F9B5


Unicode:1F9B6


Unicode:1F9B7


Unicode:1F9C2


Unicode:1F9E7


Unicode:1F9E8


Unicode:1F9E9


Unicode:1F9EA


Unicode:1F9EC


Unicode:1F9EE


Unicode:1F9F1


Unicode:1F9F2


Unicode:1F9F5


Unicode:1F9F6


Unicode:1F9F9


Unicode:1F9FA


Unicode:1F9FB


Unicode:1F9FC


Unicode:1F9FD


Unicode:1F9FE