Emoji 5.0版本于2017年5月18日发布,该版本总共添加了275个Emoji和Unicode字符。
此次,Unicode联盟在Emoji 5.0中新加入了一些奇幻角色的emoji,如吸血鬼、美人鱼等。有趣的是,虽然emoji支持 5 种肤色,但只有精灵不可以改变肤色。同时,Emoji5.0 还增加了对细分旗帜的支持。
Emoji 5.0包含以下表情符号👇:

单击表情符号或它的名称即可打开该表情符号的介绍页面,查看它的描述和用法等信息,或将其一键复制并粘贴到其他位置。单击表情符号下方的Unicode代码点即可查看它的Unicode信息页面,以及由多个供应商提供的高分辨率图像和矢量图片。

用户指南: 什么是Emoji版本


Unicode:1F6F7


Unicode:1F6F8


Unicode:1F928


Unicode:1F92A


Unicode:1F92D


Unicode:1F92E


Unicode:1F94C


Unicode:1F95F


Unicode:1F962


Unicode:1F963


Unicode:1F965


Unicode:1F967


Unicode:1F969


Unicode:1F993


Unicode:1F994


Unicode:1F997


Unicode:1F9D1


Unicode:1F9D2


Unicode:1F9D9


Unicode:1F9DA


Unicode:1F9DC


Unicode:1F9DE


Unicode:1F9DF


Unicode:1F9E0


Unicode:1F9E1


Unicode:1F9E3


Unicode:1F9E4


Unicode:1F9E5


Unicode:1F9E6