Unicode 5.2 版本发布于 2009 年 10 月 1 日。它包含了第一套明确用作emoji表情符号的Unicode字符,这些字符大部分直接来自于日本手机运营商使用的emoji。Unicode 5.2 包含以下Emoji符号👇:
单击表情符号或它的名称即可打开该表情符号的介绍页面,查看它的描述和用法等信息,或将其一键复制并粘贴到其他位置。单击表情符号下方的Unicode代码点即可查看它的Unicode信息页面,以及由多个供应商提供的高分辨率图像和矢量图片。用户指南: 什么是Unicode版本


Emoji:足球


Emoji:棒球


Emoji:刑相


Emoji:雪人


Emoji:


Emoji:


Emoji:铁镐


Emoji:链条


Emoji:神社


Emoji:教堂


Emoji:城堡


Emoji:


Emoji:阳伞


Emoji:喷泉


Emoji:渡轮


Emoji:帆船


Emoji:滑冰


Emoji:玩球


Emoji:帐篷


Emoji:油泵