emoji 🇹 regional indicator symbol letter t svg

🇹”意思: 區域指標符號字母tEmoji

複製粘貼這個Emoji: 🇹 複製

  • 4.3+

    Android 🇹最低顯示要求

  • 8.0+

    Windows 🇹最低顯示要求

🇹含義和描述

🇹是一個區域指示符號,對照的字母是T。它一般不單獨使用,而是兩個區域指示符號字母一起組成一個Emoji,用於表示某個國家或者地區。但不是任意兩個區域指示符號都可以組成一個Emoji,只有對應的兩個字母與ISO國家或者地區代碼一致的時候,才能組成一個可用的Emoji。如果把🇹作為一個單獨的字母來使用,與其它相鄰的區域指示符號Emoji之間最好用空格隔開。
💡擴展閱讀和科普

Emoji表情符號🇹的意思是區域指標符號字母t。

更多區域指標: 🇦 🇧 🇨 🇩 🇪 🇫 🇬 🇭 🇮 🇯 🇰 🇱 🇲 🇳 🇴 🇵 🇶 🇷 🇸 🇹 🇺 🇻 🇼 🇽 🇾 🇿 更多區域指標可以在專題頁面中找到:區域指標

🇹範例與用法

🔸 🇹 (區域指標符號字母t) => T (t)
🔸 🇦 + 🇹 = 🇦🇹 (旗子: 奧地利)
🔸 🇧 + 🇹 = 🇧🇹 (旗子: 不丹)
🔸 🇪 + 🇹 = 🇪🇹 (旗子: 衣索比亞)
🔸 🇬 + 🇹 = 🇬🇹 (旗子: 瓜地馬拉)
🔸 🇭 + 🇹 = 🇭🇹 (旗子: 海地)
🔸 🇮 + 🇹 = 🇮🇹 (旗子: 義大利)
🔸 🇱 + 🇹 = 🇱🇹 (旗子: 立陶宛)
🔸 🇲 + 🇹 = 🇲🇹 (旗子: 馬爾他)
🔸 🇵 + 🇹 = 🇵🇹 (旗子: 葡萄牙)
🔸 🇸 + 🇹 = 🇸🇹 (旗子: 聖多美普林西比)
🔸 🇹 + 🇦 = 🇹🇦 (旗子: 特里斯坦達庫尼亞群島)
🔸 🇹 + 🇨 = 🇹🇨 (旗子: 土克斯及開科斯群島)
🔸 🇹 + 🇩 = 🇹🇩 (旗子: 查德)
🔸 🇹 + 🇫 = 🇹🇫 (旗子: 法屬南部屬地)
🔸 🇹 + 🇬 = 🇹🇬 (旗子: 多哥)
🔸 🇹 + 🇭 = 🇹🇭 (旗子: 泰國)
🔸 🇹 + 🇯 = 🇹🇯 (旗子: 塔吉克)
🔸 🇹 + 🇰 = 🇹🇰 (旗子: 托克勞群島)
🔸 🇹 + 🇱 = 🇹🇱 (旗子: 東帝汶)
🔸 🇹 + 🇲 = 🇹🇲 (旗子: 土庫曼)
🔸 🇹 + 🇳 = 🇹🇳 (旗子: 突尼西亞)
🔸 🇹 + 🇴 = 🇹🇴 (旗子: 東加)
🔸 🇹 + 🇷 = 🇹🇷 (旗子: 土耳其)
🔸 🇹 + 🇹 = 🇹🇹 (旗子: 千里達及托巴哥)
🔸 🇹 + 🇻 = 🇹🇻 (旗子: 吐瓦魯)
🔸 🇹 + 🇿 = 🇹🇿 (旗子: 坦尚尼亞)
🔸 🇾 + 🇹 = 🇾🇹 (旗子: 馬約特島)

🇹社交媒體中的表情符號

🇹 on Youtube

🇹 on Instagram

🇹 on Twitter

🇹基礎資訊

Emoji: 🇹
簡短名稱: 區域指標符號字母t
字符編碼: U+1F1F9 複製
十進制: ALT+127481
Unicode版本: 6.0 (2010-10-11)
Emoji版本: 2.0 (2015-11-12)
分類:
子分類:
關鍵字:

👨‍💻Unicode資訊 (高級用法)

🇹趨勢圖

🇹隨著時間的興趣指數

🇹 Trend Chart (U+1F1F9) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 🇹 www.emojiall.comemojiall.com
搜尋 最近 最近 最近沒有使用emoji 表情符號化... 表情成功