Unicode 5.2 版本發佈於 2009 年 10 月 1 日。它包含了第一套明確用作emoji表情符號的Unicode字符,這些字符大部分直接來自於日本手機運營商使用的emoji。 Unicode 5.2 包含以下Emoji符號👇:
單擊表情符號或它的名稱即可打開該表情符號的介紹頁面,查看它的描述和用法等信息,或將其一鍵複製並粘貼到其他位置。單擊表情符號下方的Unicode代碼點即可查看它的Unicode信息頁面,以及由多個供應商提供的高分辨率圖像和矢量圖片。用戶指南: 什麼是Unicode版本


Emoji:足球


Emoji:棒球


Emoji:刑相


Emoji:雪人


Emoji:陰天


Emoji:


Emoji:雷雨


Emoji:鍊條


Emoji:神社


Emoji:教堂


Emoji:城堡


Emoji:


Emoji:噴泉


Emoji:渡輪


Emoji:帆船


Emoji:打球


Emoji:帳篷


Emoji:圓圈


Emoji:P


Emoji:


Emoji: